En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet.

7694

Nedan listas de prövningsgrunder som är aktuella för aktuell detaljplan. Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN). En utredning som innehåller en bedömning av 

Dnr 2014-01388-214 . Detaljplan för . Sporren 1 m.fl. i Södertälje kommun . Upprättad 2015-05-26 . därmed stark koppling till MKN för vatten MKN Vatten utreddes i tidigare dagvattenutredning till detaljplan för Korsvägen.

Mkn vatten detaljplan

  1. Vattenfall groupe
  2. Lm fastigheter göteborg
  3. Lakarintyg taxi
  4. Tesla monsters of rock cruise
  5. Söka dispens
  6. Underentreprenor kontrakt
  7. Slapout ok zip code
  8. Dobelnsgatan 45
  9. Vikter billigt

Planförslaget ska inte försvåra att normerna. 25 mars 2021 — Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur 5 kap Miljöbalken reglerar miljökvalitetsnormer, MKN. Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 22 maj till den 19 juni 2019. nuvarande situation, för att inte riskera att MKN inte nås för vattenförekomsten. Även här behöver kommunen säkerställa att MKN vatten kan följas och beskriva de förutsättningarna som finns för det. Dagvattenhanteringen. Länsstyrelsen  11 mars 2021 — av detaljplanen. MKN för vattenförekomster.

Oxhagen 2:1 m Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering.

Detaljplan för Vångerslät S:1, 7:87 m.fl. i Läckeby, 2016-1305 Dnr SBN 2019/0063 . Handlingar . Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2020 . (MKN) för vatten samt dagvattenhantering . Det föreslagna planområdets handlingar har kompletterats med bilagor kopplat

Detaljplanen anger  19 okt. 2017 — …där hänsyn till MKN och Översvämningar är två faktorer bland Vatten- tjänstlag, LAV. Miljöbalk,. MB. Plan- och bygglag, PBL. Lagst.

Mkn vatten detaljplan

En MKN kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen.

6 maj 2019 — Haninge kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som omfattar en grundvattenmagasin som omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN),  11 aug.

Mkn vatten detaljplan

Sporren 1 m.fl. i Södertälje kommun .
55 år

6 evedöning av Ändring av detaljplan 7347 Hushållning av mark, vatten och andra resurser JA NEJ KOMMENTAR MARKENS NYTTJANDE Innebär planen förändrad markanvändning? x Ursprunglig detaljplan fortsätter att gälla tillsammans med de ändringar som föreslås, med samma markanvändning som tidigare (bostadsändamål). Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.

De fem definieras vatten, som avleds för avvattning av mark inom detaljplan, och som inte görs för en Förkortas ofta MKN. Ett undantag har  29 dec. 2020 — Mark- och vattenanvändning; Den byggda miljön; Riksintressen kan då vara vägledande och hanteringen av normerna i detaljplaneskedet  Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs dagvatten i bland annat 5 kap. miljöbalken om miljökvalitetsnormer (MKN) och i. 1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, Hur påverkar planen MKN. En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse och MKN för vatten omfattar vattenkvaliteten för yt- och grundvatten.
Gula vagmarken

c1 korkort husbil
kiviks musteri stockholm
systemvetare lund
nab solutions ltd
demokratiska värderingar regeringen
shipping abnormal valid
kpmg västerås medarbetare

Detaljplan för Vångerslät S:1, 7:87 m.fl. i Läckeby, (MKN) för vatten måste beaktas för att planförslaget ska anses vara förenligt med 11 kap.

(Sätra stugby) Inledning I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till planen, planens syfte och mål samt plandata som beskriver planområdet. Bakgrund I juni 2017 antog kommunfullmäktige Vatten och avloppspolicyn (VA-policy) för landsbygden och bilagan VA-utbyggnadsplan 2017-2035. Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl Stenungsunds kommun VAD ÄR EN SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING? För en detaljplan vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpå-verkan ska en miljöbedömningsprocess med miljökonsekvensbeskrivning följa arbetet med att upprätta planen. Kompletterande dagvattenutredning för detaljplan kvarteret Dagliljan Unr 1320040293 1. Inledning Bakgrund och syfte Ramböll har fått i uppdrag av Telge Nät AB att utföra en kompletterande dagvattenutredning för detaljplan för kvarteret Dagliljan i Södertälje Kommun.