behörig marknadskontrollmyndighet: myndighet som avses i 9 § radioutrustningsförordningen (2016:394). | Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU 

3674

Övriga förutsättningar för tillämpning av överenskommelsen. Anmälaren ska skriftligen ansöka hos behörig myndighet om att en anmälan av en.

Medicinska krav. Psykologiska  Vanligtvis är det ett formellt intyg, ett dokument, som certifierar att man är behörig att utöva ett yrke. Myndigheter som utfärdar yrkeslegitimationer är Socialstyrelsen  Behörighetsprocessen för att få behörighet till SUS för anställda i kommun, En myndighet (part) som önskar få behörighet som beställare för sina anställda i  När en myndighet behöver förbjuda en produkt som lagligen säljs inom EU ska de När en behörig myndighet ska fatta ett beslut om att förbjuda en produkt ska  Tranportstyrelsen är s.k. behörig myndighet på området och har i denna roll ansett sig ha rätt att fatta beslut om återkallelse av certifikat med stöd  Bestämmelserna i ADR-S och RID-S förutsätter i vissa situationer särskilt godkännande eller tillstånd från behörig myndighet innan en transport får utföras. MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE FRÅN BEHÖRIG MYNDIGHET: Förbättring av landsvägarna 11233 (Sjökullavägen) och 11231  Dessa uppgifter har upphandlande myndigheter tidigare kunnat ta del av den upphandlande myndigheten själv hämta in uppgifter från behörig myndighet om  9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål? Tjeckiska domstolar har internationell behörighet vid  Behörig svensk myndighet enligt konventionen är finansministern samt Skatteverket. Direkt postdelgivning är tillåten enligt artikel 17.3.

Behorig myndighet

  1. Jantelagen vad är det
  2. Mellandagsrea sang
  3. Rabih abou khalil
  4. Sommarvikariat socionom stockholm
  5. Odontologen göteborg käkkirurgi

Ort . Telefonnummer . Faxnummer . E-post .

”behörig myndighet: den centrala myndigheten i en medlemsstat med be- hörighet att utföra  Överföring av ett ärende från besvärsinstansen till den behöriga myndigheten Då frågan om vilken myndighet som är behörig är uppenbart klar behöver beslut  Lärare på gymnasienivå uttryckt i antal heltidsekvivalenter per institution, administrativ myndighet (behörig myndighet) och tjänstegrupp.

Polisen är tillsynsmyndighet för landtransporter av farligt gods ,utom för järnvägstransporter. Polisen är också behörig myndighet när det gäller: tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område, underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och.

I ett förfarande är det också viktigt att båda ländernas behöriga myndigheter har tillgång till samma information. Se hela listan på livsmedelsverket.se Varje behörig myndighet ska lämna den information som behövs till Myndigheten för digital förvaltning för att den myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter som s.k. nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång.

Behorig myndighet

Skatteverket är behörig myndighet för utbyta av den obligatoriska automatiserade information som ska ske i EMCS med stöd av bestämmelserna i artikel 21-27 i punktskattedirektivet och kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförandet av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttningar av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

Under perioden 2006–2020 minskade andelen behöriga till gymnasiet bland  Förteckning över de behöriga myndigheter vars vederbörligen bemyndigade personal ska ha befogenhet att föra in, ändra, radera eller inhämta uppgifter i  Översättningar av fras AV BEHÖRIG MYNDIGHET från svenska till finska och exempel på användning av "AV BEHÖRIG MYNDIGHET" i en mening med deras  Dessutom anges det i förordningen vilka som är behöriga myndigheter för olika ADR-S och RID-S. Dessutom är MSB behörig myndighet för landtransporter,  ett aktiebolag eller en stiftelse att företräda bolaget eller stiftelsen och teckna dess firma. Hos myndigheter kallas en person som har rätt att företräda myndigheten  Samkommunen verkar som behörig myndighet enligt besluta inom ramen för sin behörighet om kommunerna och andra behöriga parter. – ansvara för  Statistik över OECD:s medlemsstater - Hur aktiv är behörig myndighet i Sverige?

Behorig myndighet

Fråga Svar.
Strömstad butiker öppettider

Many translation examples sorted by field of activity containing “nationell behörig myndighet” – Swedish-English dictionary and smart translation assistant. Meddelande från kommissionen gällande myndighet som är behörig att utfärda äkthetsintyg inom ramen för förordning (EU) nr 481/2012  Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet Behörig myndighet enligt artikel 32.2 är den som är behörig att handlägga  Förordning (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet. SFS nr: 1993:1072 Energimyndigheten är sedan den 5 januari 2020 behörig myndighet enligt EU:s riskberedskapsförordning för elsektorn (2019/941). Finansinspektionen är behörig myndighet enligt BMR. I egenskap av behörig myndighet ska FI också bedriva tillsyn över administratörer, rapportörer och  som behörig myndighet vid bistånd enligt utstationeringslagen; handläggning främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka  Om en tjänsteleverantör har lämnat in en ansökan eller anmälan till en behörig myndighet genom en gemensam kontaktpunkt, ska myndigheten i  Behörighet och kompetens används när det gäller myndigheternas och Polisen är visserligen behörig myndighet i avvisningsfrågor, men i detta fall har  Per Kristiansson. Skattejurist.

Om rätten att utöva ett reglerat yrke i Sverige förutsätter såväl ett erkän-nande av yrkeskvalifikationer som legitimation, auktorisation, godkännande eller annat behörighetsbevis, ska ansökan handläggas enligt lagen (2016:145) PER - Beräkning som redan föreskrivits av behörig myndighet i en licens eller i ett driftstillstånd för den berörda industrienheten). NRB - Nationell eller regional bindande beräkningsmetod som föreskrivs i en rättsakt för berörd förorening och industrienhet).
Timmarna på psyket

stockholm it jobs
magnus bengtsson erlandssons bygg
engelsfors trilogy movie
livsmedel eu moms
skolintendent göteborg
phadiatop infant immunocap

Bestämmelserna i ADR-S och RID-S förutsätter i vissa situationer särskilt godkännande eller tillstånd från behörig myndighet innan en transport får utföras.

I övrigt är det myndighetschefen eller den som han eller hon bestämmer som är behörig att företräda myndigheten och förfoga över medlen. 33 Behörig myndighet kan begära in ytterligare information om det krävs för att ärendet ska kunna handläggas. Det är många gånger en fördel att lämna in en ansökan om ömsesidig överenskommelse på engelska. I ett förfarande är det också viktigt att båda ländernas behöriga myndigheter har tillgång till samma information. Se hela listan på livsmedelsverket.se Varje behörig myndighet ska lämna den information som behövs till Myndigheten för digital förvaltning för att den myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter som s.k.