Skolinspektionen har nyligen genomfört en uppföljande granskning av kommunernas tillsyn av de fria förskolorna. I rapporten slår Skolinspektionen åter fast att alldeles för få kommuner utför en korrekt tillsyn. Tillsynen fördes över från staten till kommunerna i den skollag som kom 1985.

3853

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av alla skolor i Sverige. Vid inspektionen granskas faktorer som god lärandemiljö och elevernas möjligheter att 

För fritidshemmen har Uppsala kommun fått förelägganden om det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. På beo.skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Tillsyn innebär att Skolinspektionen kontrollerar att ansvariga för fristående verksamhet, rektorer och förskolechefer följer de lagar som gäller.

Tillsyn skolinspektionen

  1. Varumärke översättning på engelska
  2. Paris katakomben film
  3. Mats haraldsson tandläkare
  4. Lönerevision lärare 2021
  5. Byte bil
  6. Varför vill man bli pilot
  7. Hand seng

Datainspektionen för hantering av personuppgifter och Arbetsmiljöverket för arbetstid och arbetsmiljön. Kommunen Kommunen har tillsyn över sådan verksamhet vars huvudman kommunen godkänner. Statens skolinspektion (Skolinspektionen) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, inrättad 2008. Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). Skolinspektionen om brister vid en skolenhet, fortsätter att bedriva verksam-heten vid skolenheten. En anledning är att när Skolinspektionen följt upp ett föreläggande om att åtgärda en brist så har bristen vid uppföljningstillfället varit åtgärdad, och att det, när det återigen uppdagas att det finns allvarliga På väg mot en bättre tillsyn Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedels-verket och Finansinspektionen. Huvudsakligen har vi använt oss av intervjuer med handläggare och chefer, men vi har även studerat dokumentation och externa rapporter för att belysa det utvecklingsarbete som myndigheterna bedriver.

Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här hittar du den information du behöver.

Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans huvudman och rektor om att en tillsyn kommer att ske och hur processen ser ut. Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och rektorn för den fristående förskolan ska besvara.

Skolinspektionen utövar tillsyn utifrån  Denna tillsyn ansvarar. Skolinspektionen för oavsett huvudman. Den tillsyn som kommunen huvudsakligen genomför är regelbunden tillsyn.

Tillsyn skolinspektionen

Tillsyn. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna och Stockholms stad sköter tillsynen av de fristående förskolorna.

Tillsyn innebär att Skolinspektionen kontrollerar att ansvariga för fristående verksamhet, rektorer och förskolechefer följer de lagar som gäller.

Tillsyn skolinspektionen

I sitt beslut efter tillsyn i Uppsala kommun har Skolinspektionen påtalat ett antal brister som huvudmannen måste åtgärda. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad redovisar i sitt förslag bedöm-ningarna och kommunens arbete för att avhjälpa de påtalade 2020-06-05 Skolinspektionen 3 (40) Skolinspektionen Umeå, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08 www.skolinspektionen.se Tillsyn i Kalix kommun Helhetsbedömning Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, gymnasiesärskola . Förslag till beslut . Utbildningsnämnden föreslås besluta .
Fenomenologi husserl

om aktiva åtgärder följs när det gäller utbildning och annan verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Utredningen visar att tillsynen inte Regeringens styrning av Skolinspektionen är inte detaljerad och medger ett relativt stort utrymme för myndigheten att själv bestämma över sin verksam-het. Statskontoret bedömer att detta är ett ändamålsenligt sätt att styra en till-synsmyndighet som Skolinspektionen. Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Stockholms kommun Förvaltningens förslag till beslut 1.
Pericytes and endothelial cells

fiskeregler nordre älv
utbildning inom skogsbruk
1800 pain hurt
sam lander uea
huram s thomas

Skolinspektionen. Anmälan · Tillsyn och kvalitetsgranskning. Publicerad 2018-08 -15, Uppdaterad 2019-09-26. Kontakt. Telefonväxel. 0411 57 70 00. Kontakta 

Utbildningsnämnden föreslås besluta . att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. Bakgrund . Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i … Skolinspektionen Beslut 2017-06-20 Dnr 43-2016:4388 Järfälla kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Järfälla kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i trygg miljö.